Database: 'mysql:host=localhost;port=3306;dbname=codepi5_zurm560', username: 'codepi5_zurm560'.